Trap Street

Shuiyin jie

Watch film trailer

film details

Country(ies): China

Language(s): Mandarin

Year: 2013

Running time: 94

Director(s): Vivian Qu

Producer(s): Sean Chen

Writer(s): Vivian Qu

Cinematographer(s): Tian Li, Matthieu Laclau

Editor(s): Yang Hongyu

With: Lu Yulai, He Wenchao, Hou Yong, Zhao Xiaofei

Print Source: 22 Hours Films/ 22hoursfilms@gmail.com